Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Cmentarz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy

Nasz Cmentarz Parafialny jest już w całości udostępniony na pochówek zmarłych.

Zgodnie z Regulaminem Cmentarza Parafii NSPJ administratorem cmentarza jest Proboszcz

Parafii, a bezpośrednio funkcjonowaniem cmentarza zajmuje się Rada Cmentarza, która zleca i

nadzoruje pracę grabarza .

Regulamin Cmentarza przewiduje pochówek zmarłych w mogiłach ziemnych lub murowanych tzw. piwniczkach jedno lub wieloosobowych . W tarasowej budowie tego cmentarza nie przewiduj się grobowców wielorodzinnych .

Wybór takiego miejsca dokonuje się zgodnie z aktualnym planem pochówków cmentarza. Obecnie dostępne są miejsca na tarasach od VI do XIV .

Korzystanie z miejsca na pochówek powinno być opłacone / tzw. „pokładne”/ na okres 20 lat przy dokonywaniu rezerwacji miejsca lub bezpośrednio przed pogrzebem osoby zmarłej .

Wysokość takiej opłaty jest zróżnicowana w zależności od miejsca , rodzaju i wielkości grobu zgodnie z Parafialnym Cennikiem Opłat Cmentarnych .

Uwzględnia się także wysokość wpłat wniesionych przez parafian, przez poprzednie lata budowy naszego cmentarza .

Ponieważ budowa cmentarza nie jest zakończona , każdy parafianin może systematycznie gromadzić wpłaty na koncie budowy cmentarza, uzyskując prawo do rezerwacji miejsca.

Osoby zainteresowane wyborem i rezerwacją miejsca na pochówek mogą tego dokonać w Kancelarii Parafialnej.

Regulamin Cmentarza jest dostępny w Kancelarii Parafialnej oraz na naszej stronie internetowej , a wszelkich informacji dotyczących cmentarza można uzyskać także u członków Rady Cmentarnej .

Uzyskiwane pieniądze z opłat cmentarnych są przeznaczane wyłącznie na bieżące utrzymanie cmentarza i dalszą jego budowę .

Osoby, które opiekują się istniejącymi grobami , a zalegają z opłatami za miejsca proszone są o ich pilne uregulowanie w Kancelarii Parafialnej.

Wpłacając pieniądze na budowę cmentarza , pomagasz szybciej zakończyć jego budowę i uzyskujesz prawo do wyboru miejsca na pochówek.

Konto Budowy Cmentarza : 05 1240 4807 1111 0000 5535 7553