Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Regulamin cmentarza parafialnego

Parafii NSPJ w Dębicy ul. Orla 47,

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 1. Organizacją cmentarza, zarządzanie nim oraz przepisy w zakresie jego funkcjonowania Reguluje Diecezjalny STATUT CMENTARNY1.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy.

 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, a bezpośrednio funkcjonowaniem cmentarza zajmuje się Rada Cmentarza, która także określa prace grabarzowi ,z którym Parafia podpisała umowę cywilno- prawną.

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem pochówku przede wszystkim parafian, osoby
  z poza parafii mogą być pochowani tylko za zgodą administratora cmentarza.

 2. Za pochowanie na cmentarzu pobiera się opłaty według Cennika Opłat Cmentarnych i opłat za usługi na terenie cmentarza parafialnego.

 1. W opłacie wg Cennika Opłat Cmentarnych zawiera się „pokładne” na 20 lat z góry oraz opłaty za koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych?/jeżeli będzie zatrudniony tzw. konserwator/.

 1. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek.

 1. Po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej u administratora według obowiązującego Cennika Opłat Cmentarnych uzyskuje się możliwość użytkowania miejsca na pochówek na okres 20 lat. Dalsze użytkowanie miejsca jest możliwe po dokonaniu kolejnej opłaty.

 1. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

 1. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

 1. Na cmentarzu nie prowadzi się grzebania zmarłych w urnach na osobnych miejscach pochówku, ale jedynie w grobach ziemnych lub grobowcach.

 1. Miejsca i czas pochówku zmarłego, przebieg ceremonii pogrzebowej ustala się
  z administratorem cmentarza i kancelarią parafialną, po przedstawieniu aktu zgonu zmarłego
  i dokonaniu przewidzianych cennikiem opłat cmentarnych.

 1. Pochówek zmarłego może odbyć się najwcześniej po upływie 24 godzin od stwierdzenia zgonu zmarłego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą proboszcza parafii.

 1. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • pogrzeb,

 • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

 • budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z grabarzem).

 • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozbierane.

 1. Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,

 • wprowadzania zwierząt,

 • zanieczyszczania cmentarza,

 • samowolnego usuwania drzew, krzewów i gałęzi,

 • podkopywać zboczy tarasów,

 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

 1. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 2. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 1. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

 1. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1600.

 1. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

 1. Na polach grzebalnych, groby oraz odstępy pomiędzy nimi powinny być następujące:

 • dla grobów dzieci do 6 lat : długość – l,2m, szerokość – 0,6m głębokość- l,2m , odstępy od strony dłuższego boku 0,3m, od strony krótszego boku 0,4m,

 • dla grobów ziemnych, grobów ze studzienką jednorzędowych- dwuosobowych, długość 2,5m , szerokość-l,2m , głębokość- l,6m , odstępy od każdego boku po 0.4m,

 • dla grobów ze studzienka dwurzędowych- czteroosobowych, długość 2,5m szerokość 2,0m , głębokość l,6m.

 1. Administrator cmentarza zapewnia korzystanie z Kaplicy Cmentarnej, chłodni do przechowywania zwłok, dostęp do wody nie pitnej, pełne ogrodzenia cmentarza, miejsce do składowania odpadów cmentarnych /bez ziemi, gruzu, materiałów budowlanych/.

 1. Cmentarz jest ubezpieczony tylko od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie obiektów, grobowców, pomników od aktów wandalizmu, uszkodzenia lub zniszczenia mają dokonać osoby sprawujące troskę nad nimi.

 1. Ewidencję zmarłych osób i pochowanych na cmentarzu prowadzi kancelaria parafialna.

 1. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

 1. Niniejszy Regulamin Cmentarza wchodzi w życie z dniem 01.11.2013 roku

 

Dębica, dnia 31 październik 2013.r.Zatwierdził:

Proboszcz Parafii

 

 

1Wyciąg z Diecezjalnego STATUTU CMENTARNEGO – Tarnów 1987 rok